ลำดับที่ ชื่อห้องประชุม สถานะ
1 ห้องประชุม (ใหญ่) ชั้น 5 active
2 ห้องประชุม (Conference) ชั้น 3 active
3 ห้องประชุม (ข้อมูลข่าวสาร) ชั้น 3 offline
4 ห้องประชุม (เล็ก) ชั้น 1 active
5 ห้องประชุม Webex active
ลำดับที่ ชื่อห้องประชุม สถานะ
- ในกรณีที่ต้องการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น Notebook,กล้อง Webcam,ไมค์โครโฟน,โปรเจ็คเตอร์,อุปกรณ์อื่นๆ หรือใช้สำหรับระบบออนไลน์ ขอให้แจ้งรายละเอียดด้วย
- หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ: งานโสตฯ โทร. 074-613-127 ต่อ 500 หรือ 501